Wydawca treści Wydawca treści

Obszar Natura 2000 w obrębie Nadleśnictwa Sulęcin

Obszar Natura 2000 - Buczyny Łagowsko-Sulęcińskie PLH080008

    Obszar o powierzchni 6 771,02  ha. Obecnie obowiązującym aktem prawnym dotyczącym obszaru jest Decyzja Komisji Europejskiej z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG siódmy zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (dokument nr C(20123) 7358) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Nr 741 z dnia21 grudnia 2013 r.). Dla tego typu obszaru można stosować pełną procedurę z art. 6 Dyrektywy Siedliskowej. Wydaniem rozporządzenia Ministra Środowiska obszar ten formalnie stanie się Specjalnym Obszarem Ochrony Siedlisk.

Obszary Natura 2000 na terenie Nadleśnictwa Sulęcin

 

Kliknij aby powiększyć

 

Zobacz gdzie w Europie znajdują się Obszary Natury 2000 (link)