Lista aktualności Lista aktualności

SZACOWANIE SZKÓD ŁOWIECKICH

SZACOWANIE SZKÓD ŁOWIECKICH

    Od 1 kwietnia 2018 r. obowiązują nowe zasady szacowania szkód w uprawach rolnych spowodowanych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny.
Szacowania szkód dokonuje zespół składający się z:
1) przedstawiciela gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody,
2) przedstawiciela zarządcy albo dzierżawcy obwodu łowieckiego;
3) właściciela albo posiadacza gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda.

    Wniosek o szacowanie szkód, w tym ustalenie wysokości odszkodowania, właściciel albo posiadacz gruntów rolnych składa do organu gminy właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody. We wniosku o szacowanie szkód muszą znaleźć się następujące dane:
1) imię i nazwisko albo nazwa, adres miejsca zamieszkania albo adres
i siedziba oraz numer telefonu właściciela albo posiadacza gruntów rolnych;
2) wskazanie miejsca wystąpienia szkody;
3) wskazanie rodzaju uszkodzonej uprawy lub płodu rolnego.

    Szacowanie szkody składa się z oględzin i szacowania ostatecznego. Oględzin dokonuje się niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od daty otrzymania wniosku. Powyższe kwestie reguluje Ustawa z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1295 z późn. zm.).