Lista aktualności Lista aktualności

Nadleśnictwo Sulęcin informuje, że 2020 rok obchodzony będzie pod nazwą „Międzynarodowy Rok Zdrowia Roślin”

     W grudniu 2018 r. Zgromadzenie Ogólne ONZ ogłosiło rok 2020 Międzynarodowym Rokiem Zdrowia Roślin (zwanym dalej „IYPH 2020”) i zaprosiło Organizację ds. Wyżywienia i Rolnictwa Organizacji Narodów Zjednoczonych (FAO), we współpracy z Międzynarodową Konwencją Ochrony Roślin (IPPC), do zorganizowania Międzynarodowego Roku Zdrowia Roślin. Oficjalne hasło obchodów brzmi „Chroniąc rośliny - chronisz życie” (ang. Protecting Plants, Protecting life). Głównym celem IYPH 2020 jest podniesienie świadomości ludzi na całym świecie na temat tego, w jaki sposób ochrona zdrowia roślin może przyczynić się do wyeliminowanie głodu, zmniejszenia ubóstwa, ochrony środowiska i pobudzenia rozwoju gospodarczego.
 
     Lasy Państwowe, prowadząc zrównoważoną gospodarkę leśną i tym samym chroniąc polskie lasy przed licznymi zagrożeniami ze strony czynników biotycznych i abiotycznych, wpisują się w założenia Międzynarodowego Roku Zdrowia Roślin.
 
Lasy Państwowe w ochronie zdrowia roślin:
 
1. Chronimy zasoby genowe rodzimych gatunków drzew i krzewów leśnych, a także zagrożonych gatunków roślin zielnych i zachowujemy kolekcje roślin. Przykładowe działania:
działalność Leśnego Banku Genów,
leśne arboreta i ogrody botaniczne,
programy reintrodukcji i restytucji roślin np. cisa.
 
2. Prowadzimy   programy   czynnej   ochrony   cennych   siedlisk   oraz   gatunków   roślin zagrożonych wyginięciem np.:
w borach chrobotkowych - bieżące usuwanie powstającej w trakcie wykonywania zabiegów gospodarczych biomasy poza obręb płatów siedliska przyrodniczego,
w borach i lasach bagiennych - poprawa stanu ochrony siedliska poprzez poprawę warunków wodnych.
 
3. Prognozujemy   występowanie   zagrożeń   lasów   ze   strony   czynników   biotycznych i abiotycznych.
 
4. Zabezpieczmy  lasy  przed  szkodnikami,  chorobami,  uszkodzeniem  przez  zwierzynę. Przykładowe działania:
mikoryzacja sadzonek drzew leśnych na szkółkach,
zwalczanie szkodników owadzich w lasach,
zabezpieczanie upraw leśnych przed zwierzyną.
 
5. Chronimy skutecznie las przed pożarami. Przykładowe działania:
rozwijanie i udoskonalanie systemu przeciwpożarowego,
modernizacje dróg przeciwpożarowych.
 
6. Realizując projekt małej retencji zatrzymujemy wodę w lesie, dzięki czemu przeciwdziałamy suszy.
 
7. Zwalczamy gatunki roślin inwazyjnych, chroniąc tym samym rodzime rośliny, np.:
zwalczanie czeremchy amerykańskiej.
 
8. Chronimy pszczoły - sprzymierzeńców roślin.
 
9. Sadzimy drzewa zgodnie z zasadami regionalizacji nasiennej dzięki czemu zapobiegamy niekontrolowanemu przemieszczaniu się różnych populacji drzew.
 
10. Sadząc coraz więcej gatunków drzew liściastych dbamy o poprawę zdrowotności lasów, zwiększamy ich różnorodność biologiczną i odporność na zmiany klimatu. Przykłady działań:
przebudowa drzewostanów,
sadzenie   drzew   i   krzewów   gatunków   rodzimych   zwiększających   różnorodność biologiczną lasów.
 
11. Sadząc drzewa zwiększamy możliwość pochłaniania CO2 i produkcji O2 przez lasy oraz zwiększamy lesistość kraju:
przebudowa drzewostanów,
projekt rozwojowy LP: Leśne Gospodarstwa Węglowe.
 
12. Usuwamy śmieci z lasu.
 
13. Utrzymując lasy w zdrowiu dostarczamy na rynek ekologiczne produkty z nich pochodzące (drewno, płody runa leśnego itp.). Przykłady działań:
projekt rozwojowy LP: Zdrowa żywność z Polskich Lasów.
 
14. Dbając o lasy stwarzamy możliwości do wypoczynku, sportu i rekreacji milionów Polaków, podkreślając jednocześnie, że przebywanie w lesie oddziałuje pozytywnie na zdrowie psychiczne i fizyczne ludzi. Przykłady działań:
Akcje biegowe, rowerowe itp.